dissabte, 25 d’abril de 2020

RESPONSABILITATS

CATALÀ

Hola!

Vaig fer aquest material estan a Mèxic, i quan vaig arribar a qui de nou, amb tot el que estava i està passant em va semblar que no era un bon moment per a compartir un material per a treballar responsabilitats, perquè justament vivim una situació de la que possiblement no en som del tot responsables o pràcticament gens, quan dic del tot responsables em refereixo que cuidem 0 la terra, la societat és poc compromesa i individualista i per això aquesta expressió.

Vaig pensar en aquest material arrel de moltes converses i publicacions que he fet parlant sobre la culpa, i redirigint el tema m'agradava més enfocar en quines són les responsabilitats que tenim i quines són aquelles que surten del nostre abast i que per tant no tenim cap obligació de sentir-nos culpables respecte a elles.

Crec que és important saber quan una cosa està a les nostres mans i quan no ho està, i si als adults doncs és una cosa que ens costa molt de gestionar, ho dic sabent que cada vegada que he fet alguna publicació al respecte doncs moltes de vosaltres heu comentat que ús sentíeu igual, als adolescents i les adolescents també viuen amb aquesta inquietud, i per desgràcia cada dia trobem infants més petits amb aquesta super càrrega mental i emocional.

A la vegada crec que també és interessant que siguem conscients de quines coses sí que són responsabilitat nostra o simplement les podríem canviar perquè aquesta responsabilitat no es transformés amb un sentiment de culpa.

Aquest material només serveix per a ampliar una mica les nostres dinàmiques o activitats quan treballem aquests aspectes, però crec que ens pot ajudar el fet que puguem visualitzar realment alguns aspectes.

Per últim afegir que amb aquest material jo també pretenc que visualitzem les responsabilitats col·lectives, és a dir aquelles que només seran reals si les defensem i apliquem de manera col·lectiva i comunitària i que es difuminen com a drets bàsics en el moment en què ens dividim com a societat.

En què consisteix el material:

En primer lloc trobareu diferents targetes amb un missatge escric. Cada targeta té el requadre d'un color diferent.

Hi ha tres classificacions:

En negre els aspectes que NO són la nostra responsabilitat
En taronja els aspectes que sí que són responsabilitat nostra
En lila les responsabilitats col.lectives

L'objectiu de les targetes és que les aneu separant per "responsabilitats" i les pugueu comentar en grup o de manera individual, cada una d'aquestes responsabilitats ens farà sentir diferents sentiments, interessos o maneres d'interactuar, intentem anar al fons de la qüestió!

Per continuar trobareu dos tipus de fitxes per emplenar. En una identificarem responsabilitats en general, tant les que no són nostres com les que sí que ho són o les col·lectives.

I una altra fitxa igual però en la que en aquesta ocasió identificarem les nostres responsabilitats individuals i les col·lectives.

Intenteu dur a terme aquest exercici de manera personal, és a dir centrant-nos realment cadascú en la seva pròpia vida, és molt més fàcil entendre el concepte quan es tracta d'un sentiment propi.

Per acabar trobareu un cercle, un cercle que a mi m'ajuda molt a treballar quan algun jove es troba en una situació d'angoixa per algun fet que no sempre és responsabilitat seva, o pel contrari sí que ho és.

Amb el cercle apuntem la responsabilitat nostra respecte a aquell conflicte, la que no ho és, i en quina responsabilitat col·lectiva ho podríem emmarcar.

Trobareu vídeo explicatiu d'aquesta activitat al meu Instagram TV.

Espero que us sigui útil!

El podeu descarregar de manera gratuïta aquí!


CASTELLÀ

¡Hola!

Hice este material estado en México, y cuando llegué aquí de nuevo, con todo lo que estaba y está pasando me pareció que no era un buen momento para compartir un material para trabajar responsabilidades, porque justamente vivimos una situación de la que posiblemente no somos del todo responsables o prácticamente nada, cuando dique del todo responsables me refiero que cuidamos 0 la tierra, la sociedad es poco comprometida e individualista y por eso esta expresión.

Pensé en este material a raíz de muchas conversaciones y publicaciones que he hecho hablando sobre la culpa, y redirigiendo el tema me gustaba más enfocar en cuáles son las responsabilidades que tenemos y cuales son aquellas que salgan de nuestro alcance y que por lo tanto no tenemos ninguna obligación de sentirnos culpables respecto a ellas.

Creo que es importante saber cuando una cosa está en nuestras manos y cuando no lo está, y si a los adultos pues es una cosa que nos cuesta mucho de gestionar, lo digo sabiendo que cada vez que he hecho alguna publicación al respeto pues muchas de vosotras habéis comentado que os sentíais igual, a los adolescentes y las adolescentes también viven con esta inquietud, y por desgracia cada día encontramos niños más pequeños con esta super carga mental y emocional.

También creo que es interesante que seamos conscientes de qué cosas sí que son responsabilidad nuestra o simplemente las podríamos cambiar porque esta responsabilidad no se transforme con un sentimiento de culpa.

Este material solo sirve para ampliar un poco nuestras dinámicas o actividades cuando trabajamos estos aspectos, pero creo que nos puede ayudar el hecho que podamos visualizar realmente algunos aspectos.

Por último añadir que con este material yo también pretendo que visualicemos las responsabilidades colectivas, es decir aquellas que solo serán reales si las defendemos y aplicamos de manera colectiva y comunitaria y que se difuminan como derechos básicos en el momento en que nos dividimos como sociedad.

En que consiste el material:

En primer lugar encontraréis diferentes tarjetas con un mensaje escrito. Cada tarjeta tiene el recuadro de un color diferente.

Hay tres clasificaciones:

En negro los aspectos que NO son nuestra responsabilidad
En naranja los aspectos que sí que son responsabilidad nuestra
En lila las responsabilidades colectivas

¡El objetivo de las tarjetas es que las vayáis separando por "responsabilidades" y las podáis comentar en grupo o de manera individual, cada una de estas responsabilidades nos hará sentir diferentes sentimientos, intereses o maneras de interactuar, intentamos ir al fondo de la cuestión!

Para continuar encontraréis dos tipos de fichas para rellenar. En una identificaremos responsabilidades en general, tanto las que no son nuestras como las que sí que lo son o las colectivas.

Y otra ficha igual pero en la que en esta ocasión identificaremos nuestras responsabilidades individuales y las colectivas.

Intentar llevar a cabo este ejercicio de manera personal, es decir centrándonos realmente cada cual en su propia vida, es mucho más fácil entender el concepto cuando se trata de un sentimiento propio.

Para acabar encontraréis un círculo, un círculo que a mí me ayuda mucho a trabajar cuando algún joven se encuentra en una situación de angustia por algún hecho que no siempre es responsabilidad suya, o por el contrario sí que lo es.

Con el círculo apuntamos la responsabilidad nuestra respecto a aquel conflicto, la que no lo es, y en qué responsabilidad colectiva lo podríamos enmarcar.

Encontraréis video explicativo de esta actividad en mi Instagram TV.

Espero que os sea útil!

Lo podéis descargar de manera gratuita aquí!